Posts in Ανακοινώσεις

Ενίσχυση του Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – Ν.Μ.ΑΡΓΟΥΣ με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19

4 Δεκεμβρίου, 2020 Posted by Ανακοινώσεις, Νέα - Ανακοινώσεις 0 thoughts on “Ενίσχυση του Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – Ν.Μ.ΑΡΓΟΥΣ με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19”

Τίτλος Υποέργου: Ενίσχυση του Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – Ν.Μ.ΑΡΓΟΥΣ με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19.
Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Κωδ. ΟΠΣ: 5070592/3

Η πράξη εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας της νόσουCOVID-19 και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της, σε συνέχεια των δύο ΠΝΠ της 11-03-2020 (ΦΕΚ55/Α/11-03-2020) και της 14-3-2020 (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020) που κυρώθηκαν με το Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 46/Α/3-4-2020). Συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ε.Ε. μέσω του Ε.Π. της Περιφέρειας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η δράση αποσκοπεί στην λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης λόγωCOVID-19. Ειδικότερα η ενδυνάμωση των φορέων και του προσωπικού έχει στόχο την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις ανάγκες των ατόμων που νοσούν, στην ενίσχυση των επαγγελματιών με νέο προσωπικό για περιορισμό του κινδύνου εξουθένωσης στην εργασία, περιορισμό κινδύνου μετάδοσης, για δυνατότητα απομάκρυνσης από την εργασία αν απαιτηθεί κατά το δυνατόν διατήρηση της
παροχής υπηρεσιών υγείας για άλλες νόσους.

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου είναι η πρόσληψη πρόσθετου  επικουρικού προσωπικού, ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού, βοηθητικού και πάσης φύσεως προσωπικού για την ενίσχυση και ενδυνάμωση του Φορέα Υγείας Γ.Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – Ν.Μ.ΑΡΓΟΥΣ στην Περιφέρεια  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, με προσωπικό πενήντα δύο (52) επαγγελματιών μέχρι
σήμερα, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποτελεσματική διαχείριση περιστατικών νόσου COVID-19, σε προσερχόμενους για άλλη νόσηση τυχόν προσυμπτωματικούς ή και ασυμπτωματικούς της COVID-19 και για να προσφέρουν υπηρεσίες σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα, προλαμβάνοντας με αυτό τον τρόπο τον αποκλεισμό πρόσβασης του πληθυσμού με χρόνια ή άλλα έκτακτα προβλήματα από υπηρεσίες υγείας. Η Πράξη συγχρηματοδοτεί μέρος από το συνολικό προσλαμβανόμενο προσωπικό για την επιδημία CoViD-19 στο
Γ.Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – Ν.Μ.ΑΡΓΟΥΣ.

Κύριος της πράξης είναι το Υπουργείο Υγείας.

Συντονιστής Δικαιούχος της πράξης είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας.

Συνδικαιούχος είναι το Γ.Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – Ν.Μ.ΑΡΓΟΥΣ.

 

Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου Ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία

22 Σεπτεμβρίου, 2020 Posted by Ανακοινώσεις, Νέα - Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις Προσωπικού 0 thoughts on “Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου Ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία”

Πρόσκληση – Προκήρυξη εκλογών για Ανάδειξη Μελών Επιστημονικού Συμβουλίου

29 Ιουνίου, 2020 Posted by Ανακοινώσεις, Νέα - Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις Προσωπικού 0 thoughts on “Πρόσκληση – Προκήρυξη εκλογών για Ανάδειξη Μελών Επιστημονικού Συμβουλίου”

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού

6 Μαΐου, 2020 Posted by Ανακοινώσεις, Νέα - Ανακοινώσεις 0 thoughts on “Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού”

ΕΡΓΟ:

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γ.Ν. Αργολίδας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

933.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

 

ΑΡΧΕΙΑ:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ

Αποτελέσματα Διαγωνισμού ΣΟΧ 1/2020

16 Απριλίου, 2020 Posted by Ανακοινώσεις, Νέα - Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις Προσωπικού 0 thoughts on “Αποτελέσματα Διαγωνισμού ΣΟΧ 1/2020”

Αποτελέσματα Διαγωνισμού ΣΟΧ

Κατά των κατωτέρω πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (από 17-04-2020 έως και 26-04-2020) και αποστέλλεται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΑΣΕΠ στο email: prosl.enstasi@asep.gr

ΑΡΧΕΙΑ:

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

Σωματείο Εργαζομένων Νοσηλευτικής Μονάδας Άργους

16 Απριλίου, 2020 Posted by Ανακοινώσεις, Νέα - Ανακοινώσεις 0 thoughts on “Σωματείο Εργαζομένων Νοσηλευτικής Μονάδας Άργους”

Το Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων της Νοσηλευτικής Μονάδας Άργους, ενόψει της εορτής του Πάσχα διένειμε συμβολικά σε όλους τους εργαζόμενους κρασιά και εύχεται Χρόνια Πολλά, ψυχική και σωματική ανάταση για τις άγιες ημέρες που διανύουμε

Πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού για ανάγκες Φύλαξης

27 Μαρτίου, 2020 Posted by Ανακοινώσεις, Νέα - Ανακοινώσεις 0 thoughts on “Πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού για ανάγκες Φύλαξης”

Περίληψη Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες Φύλαξης.

 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης 02/12/2019 ‘‘για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης(άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994,
όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017)’’σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του επισυναπτόμενου Παραρτήματος.

 

ΑΡΧΕΙΑ:

Ν-Μ-ΑΡΓΟΥΣ-Περιληψη-Ανακοινωσης-ΣΟΧ-1-2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΕΣΤΙΑΣΗ – ΣΙΤΙΣΗ – ΦΥΛΑΞΗ

Δελτίο Τύπου – Αιμοδοσία

19 Μαρτίου, 2020 Posted by Ανακοινώσεις, Νέα - Ανακοινώσεις 0 thoughts on “Δελτίο Τύπου – Αιμοδοσία”

Οι τακτικές αιμοδοσίες του Γ.Ν. Αργολίδας από Τρίτη 17-3-2020 θα πραγματοποιούνται στον πολυχώρο “Μέγας Αλέξανδρος”, οδός Αγ. Κωνσταντίνου 29 Άργος, τις πρωινές ώρες και συγκεκριμένα από 09:00-13:00 καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή (εκτός αργιών και Σαββατοκύριακου).

Παρακαλούμε όλους τους πολίτες που μπορούν να δώσουν αίμα να προσέλθουν, διότι το σύστημα υγείας πρέπει να στηριχθεί και οι ανάγκες για αίμα είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΔΑ

Αποτελέσματα Διαγωνισμού ΣΟΧ

23 Δεκεμβρίου, 2019 Posted by Ανακοινώσεις, Νέα - Ανακοινώσεις 0 thoughts on “Αποτελέσματα Διαγωνισμού ΣΟΧ”

Αποτελέσματα Διαγωνισμού ΣΟΧ

Κατά των κατωτέρω πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους (από 24-12-2019 έως και 3-1-2020).

ΑΡΧΕΙΑ:

101 ΜΑΓΕΙΡΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ

101 ΜΑΓΕΙΡΩΝ Απορριπτέοι

101 ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

102 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΟΕ)

102 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ

103 ΕΣΤΙΑΣΗ -ΑΠΟΡΡΙΠΤΈΟΙ

103 ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

103 ΕΣΤΙΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ

104 ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

104 ΦΥΛΑΞΗ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ

104 ΦΥΛΑΞΗ – ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ

Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

29 Νοεμβρίου, 2019 Posted by Ανακοινώσεις, Νέα - Ανακοινώσεις 0 thoughts on “Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου”

Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για την πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού σε Νομικά Πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
«ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ», Κορίνθου 191 ΤΚ. 21231  Άργος – Ν. Αργολίδας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Δήμα Αναστασίας ή κας Μπρούσαλη Αλεξάνδρας (τηλ. Επικοιν.: 2751360152-161).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Άργους – Μυκηνών, ήτοι :
από 2-12-2019 (ΔΕΥΤΕΡΑ) έως και 11-12-2019 (ΤΕΤΑΡΤΗ).

 

ΑΙΤΗΣΗ:

ΑΙΤΗΣΗ (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 7)

ΑΡΧΕΙΑ:

30-3-2017-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΕΣΤΙΑΣΗ – ΣΙΤΙΣΗ – ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΘΡΟΥ 63 Ν. 4430 & 107 Ν. 4461 – 31-3-2017

ΩΡΙ14690Β4-Τ0Α ΣΟΧ 1-2019

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Menu