Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

Προμήθεια Υλικών και εκτέλεση εργασιών – Παιδιατρική Γ. Ν. Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους – Επαναπροκήρυξη

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  του Τμήματος 2 του αρχικού διαγωνισμού. Ανάδειξη Αναδόχου για Προμήθεια Υλικών ...
Διαβάστε περισσότερα

Τακτικός Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων

Διακήρυξη Τακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων συνολικού προϋπολογισμού: 79.996,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με το κριτήριο ...
Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου – Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών & Διαλύματα αιμοδιύλισης

Διακήρυξη Τακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: Τμήμα 1: Αναλώσιμα υλικά θεραπείας νεφρών (CPV 33181500-7), συνολικού προϋπολογισμού 92.525,91 € ...
Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου – Στεγανοποίηση ταράτσας & Επισκευή / συντήρηση WC Παιδιατρικής Κλινικής

Διακήρυξη Τακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου/χων συνολικού προϋπολογισμού: 225.218,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την ...
Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων

Διακήρυξη Τακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό συνολικού προϋπολογισμού: 197.959,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για ...
Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ακτινολογικού φιλμ

Διακήρυξη Τακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ακτινολογικού φιλμ (CPV 32354100-0), προϋπολογισμού 82.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΚΑΕ 1741, ...
Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Τροφίμων

Διακήρυξη Τακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Τροφίμων, προϋπολογισμού 74.220,75 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για χρονικό διάστημα ενός (1) ...
Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάθεση της Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης Νοσοκομειακών Αποβλήτων

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης Νοσοκομειακών Αποβλήτων (CPV 90524400-0) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 110.000 € με ...
Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Menu