Ανάδειξη αναδόχου για την Μεταφορά Δειγμάτων (Βιολογικό Υλικό)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για Μεταφορά Δειγμάτων (Βιολογικό Υλικό) για τη Νοσηλευτική Μονάδα Άργους, με CPV 60161000-4, συνολικού προϋπολογισμού 27.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΑΡΧΕΙΑ:

11 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 2020

ΤΕΥΔ 11-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Menu