Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου για την προμήθεια του είδους Μελάνια Εκτυπωτών

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου προμήθειας του είδους Μελάνια Εκτυπωτών (CPV 30192110-5), για ένα έτος,  προϋπολογισμού 1.663,00 € με Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΑΡΧΕΙΑ:

Δ33 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Menu