Ανάδειξη Ανάδοχου του έργου Υπηρεσιών Μεταφοράς Δεμάτων (Μοριακός Έλεγχος)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου του έργου Υπηρεσίες Μεταφοράς Δεμάτων (Διακίνηση Δειγμάτων Μοριακού Ελέγχου του Αίματος) CPV 60161000-4 για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους προϋπολογισμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΑΡΧΕΙΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑNΑΔΟΧΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ (ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΙΜΑΤΟΣ) 2019-ΑΔΑΜ-ΑΔΑ

ΤΕΥΔ

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Menu