Ανάδειξη Ανάδοχου Συντήρησης του Δικτύου Επεξεργασίας Νερού της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου συντήρησης του δικτύου επεξεργασίας νερού, της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (CPV 50400000-9) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, προϋπολογισμού 16.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΑΡΧΕΙΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΔΑΜ ΑΔΑ

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Menu