Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Ανάδοχου Υπηρεσιών από Ιατρό Εργασίας

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου για παροχή υπηρεσιών υγείας από Ιατρό Εργασίας  για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με CPV 71317200-5, συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00 € απαλλασσόμενου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΑΡΧΕΙΑ:

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Menu