Ανάδειξη Ανάδοχου για την ετήσια ανάθεση σε Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου για την ετήσια ανάθεση σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή τις υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου (CPV 79210000-9), προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΑΡΧΕΙΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Menu