Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Ανάδοχου

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου προμήθειας υλικών και εργασιών για την αναδιαμόρφωση των Τ.Ε.Π., προϋπολογισμού 48.258,00 ευρώ με Φ.Π.Α. (CPV 44112000-8) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΑΡΧΕΙΑ:

ΤΕΠ ΜΕ ΑΔΑ – ΑΔΑΜ

ΤΕΥΔ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΠ

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν.Μ. Άργους

Στείλτε μας μήνυμα

Επικοινωνία

Menu