Η Τεχνική  Υπηρεσία αποτελείται από τα εξείς τμήματα:

  • Τεχνικό Τμήμα 
  • Τμήμα Βιοιατρικής Τεχνολογίας 


ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Αρμοδιότητα της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι ο προγραμματισμός και η εκτέλεση των απαραίτητων έργων ανάπτυξης, συντήρησης, ανανέωσης και βελτίωσης των κτιριακών και Η/Μ εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου καθώς και η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.

Ασχολείται με διάφορες δραστηριότητες, όπως την ορθολογική χρήση και την ομαλή λειτουργία της τεχνικής υποστήριξης του ιατρικού εξοπλισμού του νοσοκομείου και των αναλωσίμων γι’ αυτά υλικών, τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών με βάση διεθνή πρότυπα και κανόνες ασφάλειας. τη διασφάλιση της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των μηχανημάτων και την εφαρμογή των διεθνών κανόνων ασφάλειας και προστασίας των ασθενών και του προσωπικού συμπεριλαμβανομένης και της ακτινοθεραπείας, τη διενέργεια προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης μηχανημάτων ιατρικού εξοπλισμού, τη σύνταξη και την επίβλεψη τήρησης των συμβολαίων συντήρησης, την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στην βιοϊατρική τεχνολογία και τη μελέτη ένταξη τους στο νοσοκομείο και την εισήγηση προμήθειας νέου εξοπλισμού καθώς και την ανανέωση του υπάρχοντος. Επιπλέον ασχολείται με τη διαχείριση και διερεύνηση δυσμενών περιστατικών που σχετίζονται με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, την ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου στην ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την επιμόρφωση του προσωπικού του Τμήματος σε θέματα συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων, την καταγραφή, αρχειοθέτηση και παρακολούθηση του εξοπλισμού καθώς και με την τεχνολογική υποστήριξη των αναλόγων ερευνητικών προγραμμάτων.


ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Είναι υπεύθυνο για διάφορες δραστηριότητες, όπως η ορθολογική χρήση και ομαλή λειτουργία της οργανωμένης τεχνικής υποστήριξης του ιατρικού εξοπλισμού του νοσοκομείου, η διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών με βάση διεθνή πρότυπα ασφάλειας, η διασφάλιση της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των μηχανημάτων και η εφαρμογή των διεθνών κανόνων ασφαλείας και προστασίας των ασθενών και του προσωπικού συμπεριλαμβανομένης και της ακτινοθεραπείας, η διενέργεια προληπτικής και επισκευαστικής  συντήρησης του  εξοπλισμού καθώς και η σύνταξη και την επίβλεψη τήρησης των συμβολαίων συντήρησης μηχανημάτων ιατρικού εξοπλισμού. Επιπλέον ασχολείται με τη παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στην βιοϊατρική τεχνολογία και τη μελέτη ένταξη τους στο νοσοκομείο, την εισήγηση προμήθειας νέου εξοπλισμού καθώς και την ανανέωση του υπάρχοντος, τη διαχείριση και διερεύνηση δυσμενών περιστατικών που σχετίζονται με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, την ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου στην ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την επιμόρφωση  του προσωπικού του τμήματος σε θέματα συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων, την τεχνολογική υποστήριξη των ερευνητικών προγραμμάτων και την καταγραφή, αρχειοθέτηση και παρακολούθηση του εξοπλισμού.
ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Αναρτήσεις

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ


Χάρτης