• Αυτοτελές Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
  • Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας
  • Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης


ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Αποστολή του ΤΕΠ είναι η αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών που προσκομίζονται με ασθενοφόρο ή προσέρχονται στο Ν.Μ  Αργους σε 24ωρη βάση. Στην αντιμετώπιση αυτή περιλαμβάνονται η κλινική εξέταση του πάσχοντος ασθενούς, οι κατάλληλες κατά περίπτωση εργαστηριακές εξετάσεις, η σωστή και έγκαιρη διάγνωση του οξέως προβλήματος και η εφαρμογή της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής. Μετά από την αρχική αντιμετώπιση του οξέως προβλήματος και ανάλογα με τη φύση και τη βαρύτητα της πάθησης ο ασθενής εισάγεται στο Νοσοκομείο ή απέρχεται αφού του δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες.


ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Στο Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας δίνεται η δυνατότητα για πραγματοποίηση ιατρικών πράξεων που απαιτούν ολιγόωρη παραμονή των ασθενών και αφορούν περιστατικά πολλών ειδικοτήτων.

Το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Κ.Ε.Φ.Ι.Α.Π.) Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας – πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ν. Αργολί­δας – υπάγεται στην 6η Περιφέρεια του ΕΣΥ ( ΦΕΚ3486/β/31-12-12) και είναι ΝΠΔΔ. Απευθύνεται σε άτομα με αναπη­ρίες, αυτοεξυπηρε­τούμενα και μη. Το ΚΕΦΙΑΠ (πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) σκοπεύει στην εκπαίδευ­ση, κα­τάρτιση, κοινωνική υποστήριξη, συμβου­λευτική στήριξη και ενημέρωση των ΑμεΑ και των οικογε­νειών τους, στην εξειδικευ­μένη νοσηλεία και αποκα­τάσταση, στη σύν­δεση των ΑμεΑ με άλ­λες υπηρε­σίες κοινωνι­κής φροντίδας και στην παροχή υποστηρι­κτικών υπηρε­σιών, στην προώθηση του εθε­λοντισμού και της ευαισθητοποίη­σης της τοπικής κοινωνίας για την αναπηρία. - See more at: http://www.noesi.gr/pronoise/kekykamea-argolida#sthash.6bSrE4RI.dpuf

Το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Κ.Ε.Φ.Ι.Α.Π.) Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας – πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ν. Αργολί­δας – υπάγεται στην 6η Περιφέρεια του ΕΣΥ ( ΦΕΚ3486/β/31-12-12) και είναι ΝΠΔΔ. Απευθύνεται σε άτομα με αναπη­ρίες, αυτοεξυπηρε­τούμενα και μη. Το ΚΕΦΙΑΠ (πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) σκοπεύει στην εκπαίδευ­ση, κα­τάρτιση, κοινωνική υποστήριξη, συμβου­λευτική στήριξη και ενημέρωση των ΑμεΑ και των οικογε­νειών τους, στην εξειδικευ­μένη νοσηλεία και αποκα­τάσταση, στη σύν­δεση των ΑμεΑ με άλ­λες υπηρε­σίες κοινωνι­κής φροντίδας και στην παροχή υποστηρι­κτικών υπηρε­σιών, στην προώθηση του εθε­λοντισμού και της ευαισθητοποίη­σης της τοπικής κοινωνίας για την αναπηρία. - See more at: http://www.noesi.gr/pronoise/kekykamea-argolida#sthash.6bSrE4RI.dpuf


ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Κ.Ε.Φ.Ι.Α.Π.)

Το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Κ.Ε.Φ.Ι.Α.Π.) Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας – πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ – υπάγεται στη Ν.Μ. Άργους και στεγάζεται στην Αγία Τριάδα με τηλέφωνα επικοινωνίας 2752361000-61023. Απευθύνεται σε άτομα με αναπη­ρίες, αυτοεξυπηρε­τούμενα και μη. Σκοπεύει στην εκπαίδευ­ση, κα­τάρτιση, κοινωνική υποστήριξη, συμβου­λευτική στήριξη και ενημέρωση των ΑμεΑ και των οικογε­νειών τους, στην εξειδικευ­μένη νοσηλεία και αποκα­τάσταση, στη σύν­δεση των ΑμεΑ με άλ­λες υπηρε­σίες κοινωνι­κής φροντίδας και στην παροχή υποστηρι­κτικών υπηρε­σιών, στην προώθηση του εθε­λοντισμού και της ευαισθητοποίη­σης της τοπικής κοινωνίας για την αναπηρία.


Το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Κ.Ε.Φ.Ι.Α.Π.) Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας – πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ν. Αργολί­δας – υπάγεται στην 6η Περιφέρεια του ΕΣΥ ( ΦΕΚ3486/β/31-12-12) και είναι ΝΠΔΔ. Απευθύνεται σε άτομα με αναπη­ρίες, αυτοεξυπηρε­τούμενα και μη. Το ΚΕΦΙΑΠ (πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) σκοπεύει στην εκπαίδευ­ση, κα­τάρτιση, κοινωνική υποστήριξη, συμβου­λευτική στήριξη και ενημέρωση των ΑμεΑ και των οικογε­νειών τους, στην εξειδικευ­μένη νοσηλεία και αποκα­τάσταση, στη σύν­δεση των ΑμεΑ με άλ­λες υπηρε­σίες κοινωνι­κής φροντίδας και στην παροχή υποστηρι­κτικών υπηρε­σιών, στην προώθηση του εθε­λοντισμού και της ευαισθητοποίη­σης της τοπικής κοινωνίας για την αναπηρία. - See more at: http://www.noesi.gr/pronoise/kekykamea-argolida#sthash.6bSrE4RI.dpuf

Το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Κ.Ε.Φ.Ι.Α.Π.) Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας – πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ν. Αργολί­δας – υπάγεται στην 6η Περιφέρεια του ΕΣΥ ( ΦΕΚ3486/β/31-12-12) και είναι ΝΠΔΔ. Απευθύνεται σε άτομα με αναπη­ρίες, αυτοεξυπηρε­τούμενα και μη. Το ΚΕΦΙΑΠ (πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) σκοπεύει στην εκπαίδευ­ση, κα­τάρτιση, κοινωνική υποστήριξη, συμβου­λευτική στήριξη και ενημέρωση των ΑμεΑ και των οικογε­νειών τους, στην εξειδικευ­μένη νοσηλεία και αποκα­τάσταση, στη σύν­δεση των ΑμεΑ με άλ­λες υπηρε­σίες κοινωνι­κής φροντίδας και στην παροχή υποστηρι­κτικών υπηρε­σιών, στην προώθηση του εθε­λοντισμού και της ευαισθητοποίη­σης της τοπικής κοινωνίας για την αναπηρία. - See more at: http://www.noesi.gr/pronoise/kekykamea-argolida#sthash.6bSrE4RI.dpuf

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ

Αναρτήσεις

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ


Χάρτης